Условия за използване на услугите на gbg.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА УЕБСАЙТА GBG.BG (ОБЩИ УСЛОВИЯ)

  Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от „НЕТ ИНФО” ЕАД на потребителите на уебсайта GBG.BG информационни ресурси и услуги и урежда отношенията между „НЕТ ИНФО” ЕАД и потребителите на уебсайта GBG.BG.
I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

     1. „GBG.BG” (http://www.gbg.bg) е уебсайт – виртуален информационен портал в Интернет, собственост на „НЕТ ИНФО” ЕАД, който предлага информационни и комуникационни услуги чрез достъп до разнообразна информация посредством електронни препратки към ресурси разположени на сървъра на „НЕТ ИНФО” ЕАД или други сървъри извън контрола на последното.
     2. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали и ресурси.
     3. „НЕТ ИНФО” ЕАД (наричано по-долу НЕТ ИНФО) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202632567, със седалище: Гр. София 1528, ул. Неделчо Бончев“ № 10, тел. (359 2) 960 31 00, факс ( 359 2) 963 41 79, e-mail: info@netinfocompany.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG202632567, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт GBG.BG информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.
     4. „Услуги на НЕТ ИНФО/Услугите” са предоставяните на потребителите на уебсайта GBG.BG информационни ресурси и материали.
     5. „Потребител” e всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни от НЕТ ИНФО.
     6. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
     7. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
     8. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
     9. „Електронна препратка” е означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
     10. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.
     11. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
     12. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
     13. RSS (Really Simple Syndication) е XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

Обвързване с Общите условия

Чл. 2. (1) С отварянето на Интернет страница, с изключение на тази с Общите условия, чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) страница на уебсайта GBG.BG или с отбелязване в полето „Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия за ползване на услугите на уебсайта GBG.BG” и натискане на виртуалния бутон „Изпрати” при попълване на формата за добавяне в Указателя на Електронна препратка към сайт, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва Услугите на уебсайта GBG.BG, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.
(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://gbg.bg/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта GBG.BG.

Действие на договора

Чл. 3. (1) Договорът е в сила за НЕТ ИНФО и Потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на Услугите на НЕТ ИНФО от Потребителя чрез напускане на уебсайта GBG.BG, с изключение на случая по ал.3.
(2) При всяко ново влизане в сайта Потребителят сключва нов договор с НЕТ ИНФО, с изключение на случая по ал.3. Общите условия на този договор са действащите към момента на сключването му.
(3) По отношение на правата и задълженията на НЕТ ИНФО и Потребителя, свързани с Услугата по чл.7, ал.1, т.3 от настоящите Общи условия договорът е в сила за страните от момента на попълване на формата за добавяне в Указателя на Електронна препратка към сайт и натискане на виртуалния бутон „Изпрати” и продължава действието си непрекъснато до прекратяване на регистрацията на Електронната препратка към сайт от базата данни на Указателя в предвидените случаи.

Предмет на договора

Чл. 4. (1) НЕТ ИНФО предоставя на Потребителя Услугите при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните Интернет страници на уебсайта GBG.BG изисквания за конкретните услуги.
(2) Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от НЕТ ИНФО безвъзмездно на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в уебсайта GBG.BG.
(3) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. НЕТ ИНФО не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) Доколкото предоставяните от НЕТ ИНФО услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от НЕТ ИНФО.
(2) При извършване на промени в Общите условия, НЕТ ИНФО се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в уебсайта GBG.BG съобщение за промените в Общите условия и текста на измененията.

Приложно поле

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки Услугите на НЕТ ИНФО.
(2) Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от НЕТ ИНФО на услуги, за които се изисква регистрация на Потребителя, свързана със задължително предоставяне на данни за него, както и за предоставяне на възмездни услуги. Отношенията между НЕТ ИНФО и Потребителите по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.
II. УСЛУГИ НА НЕТ ИНФО

Услуги на НЕТ ИНФО

Чл. 7. (1) НЕТ ИНФО предоставя следните услуги на Потребителя („Услугите”):

     1.Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта GBG.BG;
     2.Достъп до Указател с подредени по категории и теми Електронни препратки към сайтове („Указателя”);
     3.Регистрация от Потребители на Електронни препратки към сайтове в Указателя;
     4.Други услуги, които НЕТ ИНФО развива и обогатява.
(2) НЕТ ИНФО има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя.

Достъп до ресурсите на уебсайта GBG.BG

Чл. 8. (1) НЕТ ИНФО предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в уебсайта GBG.BG ресурси, като:

     1.текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от НЕТ ИНФО и/или неговите партньори;
     2.текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в уебсайта GBG.BG от Потребители на същия;
     3.коментари относно съдържанието на уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;
     4.други ресурси.
(2) Услугите на НЕТ ИНФО се предоставят „във вида, в който са” и НЕТ ИНФО не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради използване на Услугите, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. НЕТ ИНФО няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите.

Регистрация на Електронна препратка към сайт

Чл. 9. (1) Използването на Услугата по чл.7, ал.1, т.3 по-горе се осъществява чрез попълване на форма за регистрация на Електронна препратка към сайт, с която Потребителят предлага за добавяне в Указателя електронна препратка към конкретен Интернет сайт.
(2) При попълване на формата по ал.1 Потребителят задължително предоставя име (заглавие) на Интернет сайта, унифициран адрес (URL), чрез който сайтът е достъпен през Интернет, име и адрес на електронна поща за контакти с Потребителя, както и кратко описание на съдържанието на сайта на български език.
(3) По желание Потребителят може да предостави и следната допълнителна информация:
     1.„Огледални копия” (mirror) на Интернет сайта на различни сървъри;
     2.Ключови думи за търсене на Електронната препратка към сайт в рамките на уебсайта GBG.BG;
     3.Категория и/или тема от Указателя, в която Потребителят предпочита Електронната препратка към сайт да бъде разпределена;
     4.ICQ номер на Потребителя и др.
(4) По своя преценка НЕТ ИНФО има право да въвежда ограничение в броя на символите, които може да се използват от Потребителите при попълване на формата по ал.1.
(5) По желание на Потребителя, регистрирал Електронна препратка към сайт в уебсайта GBG.BG, регистрацията на Електронната препратка към сайт може да бъде прекратена чрез изпращане на уведомление на e-mail: info@netinfocompany.bg.

Недопустимост на регистрация на Електронна препратка към сайт

Чл. 10. (1) Не се извършва регистрация на Електронна препратка към сайт, ако:

     1.е с липсващ или неточен URL адрес;
     2.е с липсващо или непълно име (заглавие) на Интернет сайта, към която сочи предлаганата за публикуване Електронна препратка към сайт;
     3.е с липсващо или непълно описание на Интернет сайта, както и ако е с описание, което не е на български език и/или не е изписано на кирилица;
     4.сочи към Интернет сайт, който вече се съдържа в базата данни на Указателя или представлява огледално копие (mirror) на сайт, регистриран по-рано;
     5.пренасочва потребителя към друг Интернет адрес;
     6.сочи към Интернет сайт със заглавие или описание, съдържащи нецензурни, обидни и/или оскърбителни фрази;
     7.във формата за регистрация са посочени ключови думи, които нямат пряка връзка със съдържанието на Интернет сайта, към който сочи предлаганата за публикуване Електронна препратка към сайт;
     8.Интернет сайта, към който сочи предлаганата за публикуване Електронна препратка към сайт, не е свързана с тематичната ориентация на уебсайта GBG.BG;
     9.сочи към Интернет сайт в процес на разработка (under construction);
     10.сочи към Интернет сайт, който съдържа информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, изцяло или частично противоречащи по какъвто и да било начин на приложимото законодателство или настоящите Общи условия;
     11.информацията, попълнена в полетата на формата по чл.9, ал1 превишава максимално разрешения брой символи.
(2) НЕТ ИНФО има правото, но не и задължението да извършва корекции и промени в заглавието и описанието на всеки от Интернет сайтовете и категорията, в която е разпределена всяка от Електронните препратки към сайт, както в процеса на регистрация, така и в по-късен момент.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Потребителя

Чл. 11. (1) Потребителят има право безплатно да ползва Услугите за нетърговски цели.
(2) Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от НЕТ ИНФО за всеки отделен вид услуга.
(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е НЕТ ИНФО, негов партньор, клиент, друг Потребител на уебсайта или трето лице.
(4) Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от GBG.BG да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за НЕТ ИНФО и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на НЕТ ИНФО и посочване на електронна препратка към уебсайта на НЕТ ИНФО и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на НЕТ ИНФО и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на НЕТ ИНФО и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. НЕТ ИНФО и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.
(5) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта GBG.BG, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на НЕТ ИНФО и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Чл. 12. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от НЕТ ИНФО, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от НЕТ ИНФО и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 13. (1) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от НЕТ ИНФО услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, включително като или чрез Електронна препратка към сайт от Указателя, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

     1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
     2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
     3. които не съответстват на тематичната насоченост на уебсайта GBG.BG;
     4. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
     5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
     6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
     7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
     8. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
     9. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
     10. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
(2) При неспазване на изискванията на ал. 1, НЕТ ИНФО има право да не извърши регистрация на заявена Електронна препратка към сайт, да прекрати регистрацията на Електронна препратка към сайт и/или незабавно да преустанови достъпа до съответните материали или ресурси.

Чл. 14. (1) Потребителят на Уебсайта се задължава при ползване на Услугите:

     1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
     2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
     3. да уведомява незабавно НЕТ ИНФО за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
     4. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група лица, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
     5. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(2) При нарушаване на задължението по предходната алинея НЕТ ИНФО има право по своя преценка да не извърши регистрация на заявена Електронна препратка към сайт, да прекрати регистрацията на Електронна препратка към сайт и/или да прекрати предоставянето на Услугите на Потребителя-нарушител.

Интелектуална собственост

Чл. 15. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайта GBG.BG, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на НЕТ ИНФО и/или неговите партньори, клиенти или на Потребители, предоставили за публикуване съответните материали при условията на чл. 13 от настоящите Общи условия.
(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на НЕТ ИНФО, на неговите клиенти и/или на Потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
(3) Доколкото Услугите, предоставяни от НЕТ ИНФО, са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в уебсайта GBG.BG материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.
(4) В случай, че елементи или материали от Уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на НЕТ ИНФО, на неговите клиенти или на потребителите, предоставили същите за публикуване.
(5) При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на НЕТ ИНФО, Потребителят дължи на НЕТ ИНФО неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева. за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава НЕТ ИНФО от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
(6) С разполагането на всеки информационен материал, ресурс или мултимедийно съдържание на уебсайта GBG.BG, както и със заявяването за регистрация на Електронна препратка към сайт, Потребителят предоставя на НЕТ ИНФО правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на GBG.BG и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

Отговорност на НЕТ ИНФО

Чл. 16. (1) НЕТ ИНФО не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
(2) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. НЕТ ИНФО не отговоря за вреди, причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от НЕТ ИНФО.

Чл. 17. (1) НЕТ ИНФО не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
(2) НЕТ ИНФО не гарантира, че предоставяните Услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.
(3) НЕТ ИНФО не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта GBG.BG, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски или човешки права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на НЕТ ИНФО, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
(4) НЕТ ИНФО има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.

Чл. 18. (1) НЕТ ИНФО не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в уебсайта GBG.BG материали и коментари при ползване на Услугите, както и за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на тези материали.
(2) НЕТ ИНФО не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от трети лица във връзка с публикувани в уебсайта GBG.BG при ползване на Услугите материали и ресурси при нарушение на чл. 13 от настоящите Общи условия от страна на Потребителя.

Чл. 19 (1) Доколкото НЕТ ИНФО няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет сайтовете и ресурсите, извън разположените на уебсайта GBG.BG, НЕТ ИНФО не носи отговорност за съдържанието и материалите, разположени на други уебсайтове и/или Интернет страници, достъпът до които се осъществява чрез Електронни препратки към сайт, публикувани в уебсайта GBG.BG, включително такива, заявени от Потребители за включване в Указателя, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително всякакви последици, свързани с претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа до или достоверността на съдържащите се в тези Интернет сайтове/страници или ресурси материали и съдържание.
(2) За достоверността, коректността и съответствието с приложимото законодателство на съдържанието на Интернет сайтовете и ресурсите, към които сочат предложените за регистрация или регистрираните в Указателя Електронни препратки към сайтове, отговорност носят единствено Потребителя, който ги е предоставил и лица, които са собственици на и/или поддържат съответните сайтове и ресурси.
(3) НЕТ ИНФО има право, но не и задължение, без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да прекратява регистрацията на Електронни препратки към сайтове, както и друга информация или материали, разположени на уебсайта GBG.BG от Потребители, когато прецени, че информацията или материалите и/или съдържанието на ресурсите, към които сочат Електроните препратки към сайтове, противоречи на предвидените в българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми и изисквания.

Обезщетения

Чл. 20. (1) Потребителят е длъжен да обезщети НЕТ ИНФО за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или е допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на НЕТ ИНФО, на негови клиенти или на Потребители на уебсайта върху материалите и ресурсите, публикувани в уебсайта GBG.BG.
(2) Вън от предходната алинея, Потребителят се задължава да обезщети НЕТ ИНФО, както и всяко трето лице, за вредите, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от Потребителя.
(3) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на НЕТ ИНФО и на трети лица при ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 21.(1) НЕТ ИНФО има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, адрес на електронна поща, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на Услугите на НЕТ ИНФО.
чл. 21. (2) НЕТ ИНФО има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет Сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайта GBG.BGи други посещавани от него уебсайтове.

Обработване на информация за Потребителя

Чл. 22. (1) НЕТ ИНФО полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2) В Интернет страницата на съответната услуга, във връзка с която се обработват данните, НЕТ ИНФО обозначава със знака „*” задължителния или доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай НЕТ ИНФО има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 23. (1) Информацията по чл. 21 може да бъде използвана от НЕТ ИНФО за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на услуги на Потребителя, за запитвания, за статистически и други цели.
(2) НЕТ ИНФО събира и използва информацията по чл. 21, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. НЕТ ИНФО има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
(3) Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за НЕТ ИНФО.

Разкриване на информацията

Чл. 24. (1) НЕТ ИНФО се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1.е получил изричното съгласие на Потребителя;
2.информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия;
1.други посочени в закона случаи.
(2) НЕТ ИНФО си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.
V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 25. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в GBG.BG, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 26. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 27. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на „НЕТ ИНФО” ЕАД и влизат в сила считано от 06.01.2009 г.

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” За информация относно условията, моля да се обръщате към info@dpc.bg или на тел. (02) 9887360.

©2008 Димитров, Петров и Ко. (www.dpc.bg)
--> --> -->